ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


Inwerkingtreding 01/03/2023

ARTIKEL 1: Doel
Het doel van deze “algemene gebruiksvoorwaarden” is een juridisch kader te bieden voor het gebruik van de website https://niaesthetic.be en zijn diensten.

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen :

De beheerder van de website, hierna “de uitgever” genoemd,

Elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang wenst tot de website en zijn diensten, hierna “de gebruiker” genoemd.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door alle Gebruikers worden aanvaard en de toegang tot de site impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: Wettelijke informatie
De website https://niaesthetic.be wordt uitgegeven door Dounia Matagne, Drie Koningenlaan 1 1731.

De website werd gecreëerd door de webdesigner: Creatik Artist – https://creatikartist.be.

ARTIKEL 3: toegang tot diensten
De Gebruiker van de showcase site https://niaesthetic.be heeft toegang tot :

– de presentatie van het bedrijf

– de presentatie van de tarieven van het bedrijf

– de verschillende communicatiemiddelen met het bedrijf

Elke Gebruiker met toegang tot het internet kan de site gratis en overal raadplegen. De door de Gebruiker gemaakte kosten voor toegang tot de site (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) worden niet door de Uitgever gedragen.

ARTIKEL 4: Verantwoordelijkheid van de gebruiker
De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de informatie en inhoud op de website https://niaesthetic.be.

De site toont de commentaren van de Gebruiker die beslist een commentaar achter te laten via externe links waarvoor de Uitgever niet verantwoordelijk is.

Door te publiceren op deze externe links, geeft de Gebruiker de Uitgever het niet-exclusieve en vrije recht om zijn/haar commentaar te publiceren op de huidige website https://niaesthetic.be.

ARTIKEL 5 : Verantwoordelijkheid van de Uitgever
De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele storingen van de server of het netwerk.

De site kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde.

De site https://niaesthetic.be verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Hij garandeert echter geen totale veiligheid.

De uitgever behoudt zich het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen, hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom
De inhoud van de website https://niaesthetic.be (logo’s, teksten, grafische elementen, enz.) wordt beschermd door het auteursrecht volgens de wet op de intellectuele eigendom.

De gebruiker moet voor elke reproductie, kopie of publicatie van deze verschillende inhouden de toestemming van de uitgever van de site vragen.

Deze inhoud mag door de gebruiker voor privédoeleinden worden gebruikt; elk commercieel gebruik is verboden.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij online zet en verbindt zich ertoe derden niet te schaden.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor de door de gebruikers online geplaatste inhoud te allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen of te verwijderen.

ARTIKEL 7: Persoonsgegevens
De site https://niaesthetic.be garandeert de eerbiediging van het privéleven van de gebruiker, overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden.

De site is verklaard aan de CNIL, in overeenstemming met de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978, de gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 8: Hyperlinks
De domeinen waarnaar de hyperlinks op de site leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van https://niaesthetic.be, die geen enkele controle heeft over deze links.

Het is voor een derde mogelijk een link naar een pagina van de website https://niaesthetic.be te creëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

ARTIKEL 9: Wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden
De site https://niaesthetic.be behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

ARTIKEL 10: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Op dit contract is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil tussen de gebruiker en de uitgever dat niet in der minne kan worden geschikt, zijn de rechtbanken bevoegd om het geschil te beslechten. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)